ZAPOBIEGANIE UJEMNYM SKUTKOM CYWILIZACJI

Mówiąc o zapobieganiu nerwicom, podkreślamy, że zasadnicze znaczenie ma tu przestrzeganie zasad higieny psychicznej-i higieny życia społecznego. Zasady te można rozpatrywać zarówno w aspekcie wskazań indywidualnych, skierowanych do pojedynczego człowieka, jak i w aspekcie wskazań bardziej ogólnych, skierowanych do społeczeństwa jako całości i odnoszących się do zagadnień organizacji życia społecznego całych zbiorowisk ludzkich. Wiele spraw z tego zakresu poruszono już w poprzednich rozdziałach. W większości dotyczyły one wskazań indywidualnych, zasad postępowania człowieka w różnych warunkach pracy i życia. Spraw tych, oczywiście, nie sposób wyczerpać, choćby z tego powodu, że niepodobna przewidzieć wszystkich sytuacji, jakie w życiu mogą zaistnieć. Na kilka jeszcze zagadnień wpływających na samopoczucie psychiczne człowieka chcemy — ze względu na ich znaczenie — zwrócić uwagę. Wspomnieliśmy już, że pojęcie środowiska społecznego obejmuje takie czynniki, jak gęstość zaludnienia i rozmieszczenia ludności, formy bytowania, komunikacja, obyczaje, wierzenia i szereg innych, bardziej bezpośrednio związanych z życiem codziennym, jak rodzina, dom, organizacje społeczno-polityczne, sąsiedzi itd. Wszystkie te czynniki wpływają na postawę człowieka, kształtują jego ambicje, chęć do pracy, często też decydują o wyborze zawodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *