Walka z zanieczyszczeniami

Służba sanitarno-epidemiologiczna czuwa również nad realizacją wymagań sanitarno-zdrowotnych przy planowaniu wszelkiego rodzaju nowych budowli komunalnych i przemysłowych oraz opracowuje normy i przepisy ochronne mające na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, wody i gleby. opieka zdrowotna otwarta obejmuje instytucje, których do1 minującym zakresem działania jest opieka zapobiegawczo-lecznicza nad człowiekiem w jego codziennym środowisku (środowisko domowe, pracy lub nauki), a główną metodą działania — czynne poradnictwo oświata zdrowotna. Rozwój opieki zdrowotnej otwartej znalazł m. in. wyraz w wyodrębnieniu organizacyjnym niektórych placówek’ specjalistycznych służby zdrowia. Tak np. działają osobne piony:v| szkolnej służby zdrowia, przemysłowej służby zdrowia, wiejj służby zdrowia, placówki opieki nad matką i dzieckiem, przychodni przeciwgruźlicze, przeciwweneryczne, onkologiczne itd. opieka zdrowotna zamknięta obejmuje instytucje, którydfe’ dominującym zakresem działania jest opieka zapobiegawczo-lecznia»^? nad człowiekiem przeniesionym do specjalnych warunków środowiskowych (szpital, sanatorium, specjalne zakłady opieki medyczno-spo- łecznej itp.), głównymi metodami działania — postępowanie diagnostyczne, lecznicze (zachowawcze lub operacyjne) i rehabilitacyjne; opieka społeczna obejmuje instytucje, których dominującym zakresem działania są różne formy (materialne i niematerialne) pomocy społecznej dla osób jej potrzebujących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *