Różnorodna nerwica

Nerwice mogą się uzewnętrzniać w sposób bardzo różnorodny, Do typowych objawów w nerwicach należą zaburzenia snu, zaburzę* nia łaknienia, bóle głowy, stany przygnębienia, lęki, niepokoje itd. Zdarzają się natręctwa, np. przymus powtarzania pewnych czynności, lub fobie różnego rodzaju, np. obawa ciemności, obawa wysokości. Osobną grupę stanowią nerwicowe objawy cielesne, jak drgawki, różne „tiki”, czy nawet zaburzenia czynności różnych narządów wewnętrznych, naśladujące w sposób niekiedy trudny do odróżnienia różne choroby tych narządów. Zapobieganie nerwicom to przede wszystkim przestrzeganie zasad higieny psychicznej i higieny życia społecznego. Zasady te dotyczą w najogólniejszym zarysie — prowadzenia racjonalnego trybu życia, właściwego rytmu pracy i wypoczynku, unikania wszelkich gwałtownie działających bodźców, które mogłyby nadmiernie obcią- . żać układ nerwowy, oraz dbania o utrzymanie atmosfery wzajemnej życzliwości w stosunkach z innymi ludźmi, zarówno w domu, jak i poza domem.
Regularność w wykonywaniu przez człowieka jego codziennych.1 obowiązków ma duże znaczenie ze względu na zdolność układu nerwo* wego do tworzenia nawyków, będących — z fizjologicznego punktu widzenia — niczym innym, jak łańcuchowymi odruchami warunkowymi. Regularność prowadzi więc w rezultacie do wytwarzania okre4* lonego stereotypu dynamicznego, tzn. stanu, w którym każda czya^f ność organizmu staje się sygnałem dla czynności następnej i tynaf samym przygotowuje organizm do wykonania tej następnej czynnością minimalnym wysiłkiem, minimalnym kosztem fizjologicznym ( str. 120).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *