Przyczyny zgonów

Wnioski na temat sytuacji zdrowotnej społeczeństwa wyciągnąć można również z analizy danych o umieralności według najczęściej występujących przyczyn zgonów. W Polsce również i w tym względzie obserwuje się daleko idące zmiany w porównaniu z sytuacją z lat międzywojennych. Dawniej wśród przyczyn zgonów dominowały ostre choroby zakaźne oraz gruźlica. Obecnie na czoło wysuwają się choroby serca i układu krążenia oraz nowotwory. Dalszym miernikiem stanu zdrowia ludności, opartym na danych o umieralności, jest tzw. przeciętne dalsze trwanie życia, obliczane na podstawie tablic wymieralności. W r. 1931 /32 przeciętne dalsze trwanie życia wynosiło w Polsce — dla mężczyzn 48,2 lat, dla kobiet 51,4 lat, natomiast w roku 1961/62 — dla mężczyzn 64,8 lat, dla kobiet 70,5. Obecna sytuacja Polski w tym względzie jest niekiedy nawet lepsza od sytuacji wielu krajów europejskich, bądź niewiele się od niej różni. Mierniki oparte na danych o zachorowaniach mogą być lepszym odzwierciedleniem stanu zdrowia ludności, pod warunkiem jednak, że dysponujemy pełnymi i dokładnymi danymi o częstości występowania poszczególnych chorób. Ocena stanu zdrowotnego oparta na znajomości częstości występowania schorzeń nie może jednak ograniczać się wyłącznie do analizy tych jednostek chorobowych, które są najczęstszą przyczyną zgonów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *