Może to być wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny

Przykładem ich mogą być grupy koleżeńskie, grupy oparte na wspólnych zainteresowaniach, np. sportowych, rozrywkowych, oraz grupy sąsiedzkie. Należy podkreślić, że wpływy różnych grup tego typu przejawiają się głównie w odniesieniu do osób młodszych i na ogół są^ one znacznie silniejsze od wpływów wywieranych na jednostkę przez czynniki oficjalne. Grupy te, które nazwać by można nieformalnymi, są ośrodkami tworzenia się opinii publicznej i kształtowania nastrojów. Stąd tak duże znaczenie, nie tylko na dzień dzisiejszy, ma umiejętność dobierania sobie kolegów, przyjaciół, przestrzegania zasad kulturalnego współżycia ze wszystkimi, zarówno w domu, jak i poza domem, np. na ulicy, w pociągu, tramwaju, dbałość o zachowanie atmosfery wzajemnej życzliwości w odniesieniu do każdego człowieka. Z innych spraw wpływających na nasze samopoczucie psychiczne istotne znaczenie,.ma również wielkość zbiorowiska, w którym przebywamy. Rozpatrzmy to na przykładzie zakładu przemysłowego. Otóż obserwacje poczynione w wielu krajach świadczą, że im większa fabryka, im większa liczba zatrudnionych, tym większy współczynnik wypadków w pracy, tym większa absencja chorobowa oraz tym mniejsza wydajność pracy w przeliczeniu na 1 robotnika. ‘Względy społeczne również przemawiają na niekorzyść dużych zakładów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *