Identyfikacja

Chwili przyjścia na świat dziecko jest jedynie amorficznym „ono”, nie posiadającym jeszcze superego. W procesie wychowawczym rodzice przekazują dziecku nakazy i zakazy, które dziecko akceptuje ze względu na autorytet rodziców i z lęku przed karą. Rodzice przekazują więc normy moralne (dotyczące seksualności, czystości, uprzejmości wobec autorytetów, panowania nad agresywnymi impulsami), które ulegają introjekcji w psychice dziecka. W ten zatem sposób, przez identyfikację i introjekcję, formuje się instancja superego, owoc każdego normalnego procesu wychowawczego i oddziaływań środowiskowych i kulturowych. Superego chińskiego chłopca ze wsi zawiera zbiór innych norm aniżeli superego chłopca wywodzącego się z klasy średniej dużego miasta zachodnioeuropejskiego. Niezależnie od treści norm, istotne znaczenie odgrywa nasilenie, z jakim jednostka normy te reprezentuje. W procesie kształtowania superego uczestniczą poza rodzicami także krewni, nauczyciele, zwierzchnicy i autorytety (osoby znaczące, o wysokim prestiżu). W ten sposób superego staje się wewnętrznym reprezentantem norm społecznych i moralnych danej zbiorowości. W procesie formowania się superego normy te w większym bądź mniejszym stopniu stają się stałą cechą osobowości, wchodzą „w krew”. Amerykański psycholog Frederick S. Perls zwrócił uwagę na jednostronność freudowskiego modelu superego, sugerując, że poza obszarem superego powinien istnieć także obszar subego. Superego spełnia rolę tyrana, stawiającego imperatywy i warunki: Powinieneś. Tego nie wolno robić. Jeśli to zrobisz, zostaniesz ukarany. Jeśli tego nie zrobisz, przestaną cię lubić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *